Polityka prywatności

W Limited Edition (ISOIS Sp z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa, Polska.) szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez ISOIS Sp z o.o.?
Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez ISOIS Sp z o.o. są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
(np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Założenie konta na naszych serwisach, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje niezbędne do zidentyfikowania Klienta dokonującego zakupu
(imię i nazwisko), umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (adres zamieszkania, adres e-mail i telefon) oraz informacje gdzie dostarczyć przesyłkę
(adres wysyłki). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez ISOIS Sp z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
ISOIS Sp z o.o. nie udostępnia informacji osobistych innym podmiotom, poza celem realizacji zamówienia (firmy kurierskie, artyści nadający przesyłkę bezpośrednio ze swoich pracowni).
Dane przechowywane są na platformie Magento, na którym zbudowany jest sklep. Dodatkowo, imiona, nazwiska oraz adresy email klientów i subskrybentów newslettera s przechowywane na platformie MailChimp, służącej do przesyłania newslettera. MailChimp spełnia wymogi
prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Obydwie platformy są zabezpieczone użytkownikiem i hasłem.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
ISOIS Sp z o.o.  wykorzystuje gotowe rozwiązanie automatycznego wypisania się z bazy newslettera udostępnione przez MailChimp, poprzez klinknięcie przycisku
“unsubscribe”. Usunięcie danych klientów z bazy Magento jest możliwe po skontaktowaniu się z nami pod zdresem office@limitededition.pl lub numerem telefonu +48502381176.
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do:
ISOIS Sp z o.o., Iwona Staroszczyk, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

Dobrowolna decyzja użytkownika
Możliwość dokonania zakupu w naszych serwisach możliwa jest zarówno z kontem jak i bez konta, jednak w obu przypadkach niezbędne jest podanie danych przez użytkownika z
uwagi na możliwość zidentyfikowania, skontaktowania się z użytkownikiem jak i dostarczenia mu zakupionego towaru. Pozostawienie swoich danych w serwisach jest dobrowolną
decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Galeria Limited Edition jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować
elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny:
a) Klauzula zgodna z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) –
RODO – informujemy, że:
Administratorem Twoich danych jest ISOIS Sp z o.o. , Oktawia Staroszczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
W każdej chwili możesz się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail office@limitededition.pl, pod numerem telefonu
+48 502381176 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej

Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
A. w celach informujących o wydarzeniach organizowanych przez Limited Edition lub w których Limited Edition bierze udział (wernisaże, finisaże, targi sztuki, wystawy on-line
i inne)
B. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, b
udowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
C. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania,
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
D. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe),

– w przypadku sprzedaży online artystom wysyłającym prace bezpośrednio ze swoich pracowni, o ile Limited Edition nie posiada pracy w dniu zamówienia fizycznie w swoim
atelier.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów
znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie
w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów, wprowadzenie
nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie, sposób prezentacji oferty itp.

COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych www.limitededition.pl jest: ISOIS Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Warszawie, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000767954 o kapitale zakładowym 6000 zł , NIP: PL7010903204, DE326816455, REGON 382378426

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”)

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach.

2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, reklamacji, kontaktu handlowego lub wysyłki newslettera.

3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

4. ISOIS Sp z o.o.  zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług

5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Operator galerii internetowej Limited Edition może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną

7. Operator galerii internetowej Limited Edition nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8. Galeria internetowa Limited Edition zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy galerii internetowej Limited Edition.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu galerii internetowej Limited Edition jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika galeria internetowa Limited Edition usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Galeria internetowa Limited Edition korzysta z plików cookies. Korzystając dalej z serwisu bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności Limited Edition.

2. Termin “plik cookie”, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Plikami Cookies są niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez ISOIS Sp z o.o. wyłącznie w celu umożliwienia poprawnego działania funkcjonalności serwisu, tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

5. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania galerii internetowej Limited Edition. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

a) utrzymanie sesji użytkownika

b) zapisanie stanu sesji użytkownika

c) umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania

d) zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z galerii internetowej Limited Edition, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

a) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu

b) zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy

c) przywrócenie sesji użytkownika

d) zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie

e) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo

f) wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w galerii internetowej

g) zapamiętywanie koszyka tymczasowego w sklepie

h) zapamiętywanie indywidualnych ustawień i preferencji (np. wybrany język, wybrana waluta, zaakceptowanie polityki cookies).

7. ISOIS Sp z o.o. wykorzystuje też pliki cookies w celu zbierania zbiorczych statystyk za pośrednictwem narzędzia google analitycs (zgodnie z polityką prywatności firmy google dostępnej na tej stronie: <a href=”www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/‎”>www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/‎</a>), które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy galerii internetowej Limited Edition mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jak zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce można się dowiedzieć na stronie internetowej <a href=”http://cookies.matysart.pl”>http://cookies.matysart.pl</a>. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności galerii internetowej Limited Edition.

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania

b. czas wysłania odpowiedzi

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik

f. informacje o przeglądarce użytkownika

g. Informacje o adresie IP

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.