0 prod. 0,00 PLN

§. 8. ZWROTY - ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Dzieła. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia, do którego można zastosować przykładowy wzór: (wzór podlinkować), przed upływem terminu wraz zakupioną pracą, którą chce zwrócić.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku: a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Zwrotu Dzieł można dokonać wyłącznie w stanie niezmienionym, niezniszczonym i nie budzącym wątpliwości odnośnie jego autentyczności, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dla zabezpieczenia Dzieła jest ono opakowane przezroczystą folią przymocowaną firmowymi naklejkami, aby Kupujący miał możliwość jego dokładnego obejrzenia bez konieczności rozpakowania. Naruszenie opakowania może poddać pod wątpliwość czy stan Dzieła nie uległ zmianie wpływającej na jego wartość, stąd aby uniknąć sporów dotyczących możliwości jego uszkodzenia, poplamienia lub podmiany, galeria Limited Edition będzie każdorazowo prosić Kupującego o jego odesłanie w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.

4. Dzieło powinno zostać również odesłane w tym samym opakowaniu zewnętrznym przez firmę kurierską UPS, dla zminimalizowania możliwości jego uszkodzenia w trakcie transportu.

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany odesłać Dzieło niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście dni) na adres Limited Edition Staroszczyk i Wspólnicy sp.j. 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 w stanie nie budzącym wątpliwości co do kondycji Dzieła, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić Dzieło w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem punktu 3, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Dziełem zaświadczenia, certyfikaty, warunki użytkowania, itp. dokumenty wraz z dowodem zakupu.

6. Galeria internetowa Limited Edition ponosi koszt jednorazowego zwrotu na terenie RP danego zamówienia. Darmowego zwrotu należy dokonać za pośrednictwem firmy kurierskiej, postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do zamówienia. Kupujący ma jednak prawo skorzystania z własnych rozwiązań transportowych. W takim przypadku Galeria Limited Edition prosi o wcześniejsze powiadomienie o sposobie zwrotu Dzieła.

7. W przypadku ponoszenia kosztów zwrotu z zagranicy, strona ponosząca koszty będzie typowana w drodze indywidualnych ustaleń z Kupującym przez złożeniem jego zamówienia.

8. Zwrot wartości zakupionego Dzieła zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez galerię internetową Limited Edition pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

§.9. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Kupujący może zgłosić reklamację Dzieła, które okazało się wadliwe (niezgodne z opisem , uszkodzone itp.). Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wad Dzieła.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu według proponowanego wzoru (wzór formularza podlinkować). Zastosowanie się do niniejszego postanowienia będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: zwroty@limitededition.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 605 098 950. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Dzieła.

Aktualności