0 prod. 0,00 PLN

REGULAMIN INTERNETOWEJ GALERII SZTUKI LIMITED EDITION

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zosta┼é sporz─ůdzony na podstawie przepisów prawa obowi─ůzuj─ůcych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wy┼é─ůczny i wyczerpuj─ůcy reguluj─ů kwestie dotycz─ůce korzystania oraz dokonywania zakupów z witryny internetowej galerii Limited Edition dost─Öpnej pod adresem http://www.limitededition.pl/.

2. Administratorem galerii internetowej Limited Edition (zwanym dalej Sprzedaj─ůcym lub Limited Edition) oraz administratorem danych osobowych jest firma Limited Edition, Iwona Staroszczyk, 00 - 511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, zarejestrowana pod numerem REGON: 140212972 , NIP: 954-229-92-82.

3. U┼╝ytkownikiem, Kupuj─ůcym jest ka┼╝da osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů.

4. Przedsi─Öbiorc─ů jest U┼╝ytkownik wykonuj─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z pó┼║n. zm.).

5. Konsumentem jest U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů dokonuj─ůcy czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

6. Artyst─ů jest w┼éa┼Ťciciel praw autorskich Dzie┼é oferowanych do sprzeda┼╝y przez Limited Edition.

7. Dzie┼éem jest towar, który mo┼╝e by─ç przedmiotem sprzeda┼╝y w galerii internetowej Limited Edition.

8. Zakupem jest transakcja inicjowana przez U┼╝ytkownika poprzez z┼éo┼╝enie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzeda┼╝y pomi─Ödzy Sprzedaj─ůcym i Kupuj─ůcym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odleg┼éo┼Ť─ç.

9. Konto U┼╝ytkownika jest miejscem dost─Öpnym dla U┼╝ytkowników galerii internetowej Limited Edition po wprowadzeniu adresu e-mail i has┼éa, umo┼╝liwiaj─ůce m.in. zamawianie Dzie┼éa, ┼Ťledzenie stanu realizacji zamówienia, zmian─Ö i poprawianie danych osobowych itp.

10. U┼╝ytkownik, który korzysta z galerii internetowej Limited Edition, zobowi─ůzany jest do: - Niedostarczania i nieprzekazywania tre┼Ťci zabronionych przez przepisy prawa; - Korzystania z galerii internetowej Limited Edition w sposób nie zak┼éócaj─ůcy jej funkcjonowania; - Nierozsy┼éania i nieumieszczania w ramach galerii internetowej Limited Edition niezamówionej informacji handlowej; - Korzystania z galerii internetowej Limited Edition w sposób nieuci─ů┼╝liwy dla innych klientów oraz dla Limited Edition; - Korzystania z tre┼Ťci zamieszczonych na stronach galerii internetowej Limited Edition do u┼╝ytku w┼éasnego; - Korzystania z galerii internetowej Limited Edition w sposób zgodny z przepisami obowi─ůzuj─ůcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a tak┼╝e ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabrania si─Ö publikowania w galerii internetowej Limited Edition tre┼Ťci obra┼║liwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

11. Zabrania si─Ö U┼╝ytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które mia┼éyby na celu zach─Öcanie do bezpo┼Ťredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

12. W celu korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupuj─ůcy powinien posiada─ç: a. Przegl─ůdark─Ö internetow─ů: Internet Explorer w wersji nie starszej ni┼╝ 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej ni┼╝ 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej ni┼╝ 2 b. W┼é─ůczon─ů obs┼éug─Ö Java Script c. Aktywny adres e-mail

§. 2. ZAKRES I RODZAJE US┼üUG ┼ÜWIADCZONYCH DROG─ä ELEKTRONICZN─ä

1. Limited Edition prowadzi sprzeda┼╝ Dzie┼é za po┼Ťrednictwem galerii internetowej oraz ┼Ťwiadczy us┼éug─Ö „Newsletter”.

2. Galeria internetowa Limited Edition przyjmuje zamówienia sk┼éadane on-line przez ca┼é─ů dob─Ö, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia z┼éo┼╝one w dni wolne od pracy b─Öd─ů realizowane w pierwszym dniu roboczym nast─Öpuj─ůcym po dniu, w którym zamówienie zosta┼éo z┼éo┼╝one.

3. Us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů na podstawie niniejszego Regulaminu polegaj─ů na umo┼╝liwieniu korzystania z galerii internetowej Limited Edition w celu zawarcia umowy sprzeda┼╝y oraz jej realizacji. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů zawierana jest na czas nieokre┼Ťlony.

4. Us┼éuga „Newsletter” polega na przesy┼éaniu wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zni┼╝kach. Us┼éuga jest bezp┼éatna i wymaga wyra┼╝enia dodatkowej zgody na przesy┼éanie informacji handlowych.

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWI─äZYWANIA UMÓW O ┼ÜWIADCZENIE US┼üUG DROG─ä ELEKTRONICZN─ä

1. Warunkiem ┼Ťwiadczenia us┼éug okre┼Ťlonych w Regulaminie jest zapoznanie si─Ö i zaakceptowanie wszystkich postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji mo┼╝liwe jest tak┼╝e podanie danych do wysy┼éki. W przypadku, gdy formularz wype┼énia Konsument s─ů to: a. Imi─Ö i nazwisko, b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).

5. Ponadto w sytuacji cz─Östej nieobecno┼Ťci Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysy┼éki (b─Öd─ůcego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

6. Je┼╝eli U┼╝ytkownik jest Przedsi─Öbiorc─ů do rejestracji niezb─Ödne jest podanie nast─Öpuj─ůcych danych: aktywny adres e-mail, has┼éo do Konta U┼╝ytkownika. W trakcie rejestracji mo┼╝liwe jest tak┼╝e podanie danych do wysy┼éki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska oraz telefonu osoby do kontaktu.

7. Zawarcie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů jest równoznaczne ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadcze┼ä nast─Öpuj─ůcych tre┼Ťci: a. przyst─Öpuj─Ö do korzystania z us┼éug dobrowolnie i spe┼éniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania U┼╝ytkownikiem b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym s─ů zgodne z prawd─ů i nie naruszaj─ů praw osób trzecich c. wyra┼╝am zgod─Ö na zawarcie umowy drog─ů elektroniczn─ů d. wyra┼╝am zgod─Ö na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomo┼Ťci od galerii internetowej Limited Edition potrzebnych do realizacji zamówienia oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w dzia┼éaniu galerii internetowej Limited Edition.

8. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

9. Wypowiedzenie umowy przez któr─ůkolwiek ze stron, jak równie┼╝ jej rozwi─ůzanie za obustronn─ů zgod─ů, jest równoznaczne z zablokowaniem U┼╝ytkownikowi dost─Öpu do Konta U┼╝ytkownika oraz jego usuni─Öciem.

10. Galeria internetowa Limited Edition mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, je┼Ťli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z us┼éug jest oczywi┼Ťcie sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania galerii internetowej Limited Edition, albo podane przez U┼╝ytkownika dane adresowe budz─ů uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci co do ich poprawno┼Ťci lub zgodno┼Ťci z prawd─ů a w─ůtpliwo┼Ťci tych nie uda┼éo si─Ö usun─ů─ç w drodze kontaktu telefonicznego lub za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail b. dzia┼éalno┼Ť─ç U┼╝ytkownika jest sprzeczna z obowi─ůzuj─ůcymi normami obyczajowymi, nawo┼éuje do przemocy b─ůd┼║ pope┼énienia przest─Öpstwa, a tak┼╝e je┼Ťli narusza prawa osób trzecich c. otrzyma┼éa urz─Ödowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci, albo uzyska┼éa wiarygodn─ů wiadomo┼Ť─ç o bezprawnym charakterze podanych danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci i uprzednio zawiadomi┼éa U┼╝ytkownika o zamiarze uniemo┼╝liwienia dost─Öpu do Konta U┼╝ytkownika d. U┼╝ytkownik dopuszcza si─Ö przesy┼éania niezamówionych informacji handlowych, albo w ra┼╝─ůcy lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu

11. Przez obiektywnie uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci, o których mowa w ust. 10 lit. a nale┼╝y rozumie─ç w szczególno┼Ťci podanie nieistniej─ůcej miejscowo┼Ťci, podanie nazwy nieistniej─ůcej ulicy w danej miejscowo┼Ťci, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. O┼Ťwiadczenie o wypowiedzeniu umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů sk┼éadane przez Administratora galerii internetowej Limited Edition zostanie przes┼éane na podany w Koncie U┼╝ytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů skutkuje trwa┼éym usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika. O┼Ťwiadczenie o wypowiedzeniu umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů sk┼éadane przez U┼╝ytkownika mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one przez przes┼éanie jego tre┼Ťci na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zak┼éadce strony internetowej galerii internetowej Limited Edition lub poprzez usuni─Öcie Konta U┼╝ytkownika.

13. Je┼╝eli wypowiedzenie nast─ůpi┼éo ze strony Operatora galerii internetowej Limited Edition ponowna rejestracja jest mo┼╝liwa po uzyskaniu zgody Operatora.

14. Wypowiedzenie lub rozwi─ůzanie za zgod─ů stron umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů pozostaje bez wp┼éywu na wykonanie ju┼╝ zawartych umów sprzeda┼╝y, chyba ┼╝e strony postanowi─ů inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 wynosi 14 dni.

§. 4. WARUNKI SPRZEDA┼╗Y

1. Limited Edition prowadzi sprzeda┼╝ Dzie┼é prezentowanych na stronie galerii internetowej Limited Edition. Stronami umowy sprzeda┼╝y zawieranej za po┼Ťrednictwem Limited Edition s─ů: Sprzedaj─ůcy oraz Kupuj─ůcy.

2. Umowa sprzeda┼╝y mo┼╝e zosta─ç zawarta z U┼╝ytkownikiem zarejestrowanym (posiadaj─ůcym Konto U┼╝ytkownika) oraz Kupuj─ůcym dokonuj─ůcym zakupu bez rejestracji. Kupuj─ůcy dokonuj─ůcy zakupów bez rejestracji, w celu zawarcia umowy sprzeda┼╝y, musi ka┼╝dorazowo: a. poda─ç aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 3 ust. 4 lub 6 oraz b. zapozna─ç si─Ö i zaakceptowa─ç postanowienia Regulaminu.

3. Informacje o Dzie┼éach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach galerii internetowej Limited Edition nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pó┼║n. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dzie┼éach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach galerii internetowej Limited Edition stanowi─ů jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Do zawarcia umowy sprzeda┼╝y dochodzi poprzez z┼éo┼╝enie zamówienia przez U┼╝ytkownika i jego akceptacji przez Sprzedaj─ůcego z zastrze┼╝eniem ust. 7 - 9. Z┼éo┼╝enie zamówienia polega na wype┼énieniu w┼éa┼Ťciwego formularza dost─Öpnego za po┼Ťrednictwem stron internetowych galerii internetowej Limited Edition. Dodanie Dzie┼éa do „koszyka” oznacza jedynie mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia zamówienia.

5. Z┼éo┼╝enie zamówienia za po┼Ťrednictwem strony internetowej stanowi ofert─Ö zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wi─ů┼╝─ůca w terminie 72 godzin. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Z┼éó┼╝ zamówienie”, U┼╝ytkownik mo┼╝e dokonywa─ç zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysy┼éki lub faktury. Galeria internetowa Limited Edition niezw┼éocznie potwierdza (za pomoc─ů wiadomo┼Ťci e-mail) otrzymanie zamówienia Kupuj─ůcego. Umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů, je┼Ťli w ci─ůgu 72 godzin roboczych od z┼éo┼╝enia zamówienia, Limited Edition poinformuje Kupuj─ůcego o przyj─Öciu zamówienia do realizacji.

6. Galeria internetowa Limited Edition realizuje równie┼╝ sprzeda┼╝ Dzie┼é „na zamówienie”. Limited Edition informuje o mo┼╝liwo┼Ť─ç i terminie realizacji zamówienia w ci─ůgu 48 godzin w trakcie dni roboczych licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia zamówienia przez Kupuj─ůcego. Za z┼éo┼╝enie zamówienia uwa┼╝a si─Ö wys┼éanie maila z zapytaniem o dost─Öpno┼Ť─ç Dzie┼éa na adres zamówienia@limitededition.pl. Umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů, je┼Ťli w ci─ůgu 10 dni roboczych od poinformowania Kupuj─ůcego o dost─Öpno┼Ťci Dzie┼éa Limited Edition poinformuje Kupuj─ůcego o przyj─Öciu zamówienia do realizacji.

7. W odpowiedzi na z┼éo┼╝one zamówienie Sprzedaj─ůcy, w terminie 72 godzin, wysy┼éa wiadomo┼Ť─ç e-mail na podany przez Kupuj─ůcego adres e-mail lub kontaktuje si─Ö telefonicznie w celu: a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzeda┼╝y zostaje zawarta w dniu z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia, b. odmowy przyj─Öcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupuj─ůcego.

8. Przyczyn─ů wyst─ůpienia z kontrofert─ů, o której mowa w ust. 7 lit. c mog─ů by─ç w szczególno┼Ťci takie okoliczno┼Ťci jak brak przedmiotu zamówienia.

9. Kontroferta, o której mowa w ust. 7 lit. c, jest wi─ů┼╝─ůca dla Sprzedaj─ůcego w terminie 2 dni robocze. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupuj─ůcego w terminie jej obowi─ůzywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzeda┼╝y na warunkach okre┼Ťlonych w kontrofercie.

10. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedaj─ůcego, o którym mowa w ust. 7 jest te┼╝ okazj─ů do ewentualnego skorygowania b┼é─Ödnie podanych danych osobowych lub b┼é─Ödnie dokonanego zamówienia. Pó┼║niejsze dokonanie zmian w zamówieniu mo┼╝e by─ç utrudnione, gdy┼╝ od momentu zawarcia umowy sprzeda┼╝y zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar mo┼╝e znajdowa─ç si─Ö ju┼╝ w drodze do Kupuj─ůcego. Niemniej, Sprzedaj─ůcy deklaruje, i┼╝ obs┼éuga galerii internetowej Limited Edition do┼éo┼╝y stara┼ä, aby w ka┼╝dym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzeda┼╝y, umo┼╝liwi─ç Kupuj─ůcemu zmian─Ö danych do dostawy, a tak┼╝e (do momentu wys┼éania przesy┼éki) zmian─Ö tre┼Ťci zamówienia.

11. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dym czasie dokona─ç weryfikacji poprawno┼Ťci i prawdziwo┼Ťci danych wprowadzonych przez Kupuj─ůcego. Sprzedaj─ůcemu przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 1.

12. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzie┼é prezentowanych na stronie galerii internetowej Limited Edition. Zmiana cen lub wycofanie Dzie┼éa nie dotyczy zamówie┼ä przyj─Ötych do realizacji.

13. W przypadku zmiany cen Dzie┼é zamówionych, lecz jeszcze nie przyj─Ötych do realizacji, Operator galerii internetowej Limited Edition niezw┼éocznie poinformuje o tym Kupuj─ůcego. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Kupuj─ůcy mo┼╝e w terminie 10 dni odst─ůpi─ç od umowy na zasadach okre┼Ťlonych w §.8. niniejszego Regulaminu

14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Limited Edition podawane s─ů w polskich z┼éotych (PLN) i zawieraj─ů podatek VAT. Podane ceny nie zawieraj─ů kosztów przesy┼éki.

15. Dzie┼éa b─Öd─ůce przedmiotem sprzeda┼╝y prezentowane na stronach Limited Edition znajduj─ů si─Ö na niej za zgod─ů i wiedz─ů w┼éa┼Ťcicieli praw autorskich tych Dzie┼é (zwanych dalej Artystami).

16. Arty┼Ťci zachowuj─ů pe┼éni─Ö praw autorskich do sprzedawanego Dzie┼éa, zgodnie z ustaw─ů z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

17. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materia┼éów znajduj─ůcych si─Ö na stronach Limited Edition. W celu uzyskania opinii na temat mo┼╝liwo┼Ťci otrzymania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materia┼éów prezentowanych na w/w stronie U┼╝ytkownik powinien skontaktowa─ç si─Ö z Limited Edition, pod adresem: biuro@limitededition.pl.

18. Sprzedaj─ůcy ka┼╝dorazowo do┼é─ůcza do przesy┼éki dowód zakupu – faktur─Ö VAT mar┼╝a.

§. 5. WARUNKI DOSTAWY

1. Dzie┼éa s─ů dostarczane pod wskazany adres za po┼Ťrednictwem firmy spedycyjnej.

2. Koszt dostawy jest kalkulowany i okre┼Ťlany w trakcie sk┼éadania zamówienia poprzez okre┼Ťlenie parametrów wysy┼éki. Koszt wysy┼éki Dzie┼éa pokrywa Kupuj─ůcy. Realizacja zamówienia oznacza akceptacj─Ö kosztów dostawy przez Kupuj─ůcego.

3. Zamówienia realizowane s─ů na terytorium Polski. Istnieje tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç wysy┼éki za granic─Ö. W takim przypadku warunki sprzeda┼╝y i wysy┼éki Dzie┼éa za granic─Ö s─ů uzgadniane indywidualnie z Kupuj─ůcym. Kupuj─ůcy, który zaakceptuje warunki dostawy jest zobowi─ůzany do dop┼éaty za przesy┼ék─Ö ró┼╝nicy pomi─Ödzy kosztem dostawy na terytorium RP a kosztem dostawy za granic─Ö. Poza terytorium UE Kupuj─ůcy musi liczy─ç si─Ö z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci c┼éa podatków itp.

4. Galeria do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby czas realizacji zamówienia by┼é jak najkrótszy, jednak nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 14 dni roboczych oraz 21 dni w przypadku Dzie┼é „na zamówienie”, licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia zamówienia. Termin wysy┼éki mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu je┼Ťli Sprzedaj─ůcy ustali┼é urlop obejmuj─ůcy ten okres czasu lub je┼Ťli w opisie Dzie┼éa Sprzedaj─ůcy wyra┼║nie zaznaczy┼é, ┼╝e termin wysy┼éki b─Ödzie d┼éu┼╝szy.

5. Je┼╝eli Kupuj─ůcy, przed wys┼éaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, ┼╝e towar mo┼╝e dotrze─ç do niego z opó┼║nieniem, ma prawo odst─ůpi─ç od umowy na zasadach okre┼Ťlonych w §.8. niniejszego Regulaminu.

§. 6. P┼üATNO┼ÜCI

1. Za zakupy w galerii internetowej Limited Edition Kupuj─ůcy mo┼╝na zap┼éaci─ç w nast─Öpuj─ůcy sposób: a. Przelewem zwyk┼éym na rachunek bankowy, b. Kart─ů (kredytow─ů, p┼éatnicz─ů) c. Przelewem za po┼Ťrednictwem serwisu PAYU d. Dokona─ç p┼éatno┼Ťci za pobraniem.

2. Je┼Ťli Kupuj─ůcy wybierze przedp┼éat─Ö (przelew zwyk┼éy, karta lub przelew za po┼Ťrednictwem platformy PAYU) powinna ona by─ç dokonana w ci─ůgu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie galeria Limited Edition ma prawo odst─ůpienia od umowy. W tytule przelewu Kupuj─ůcy powinien poda─ç numer zamówienia b─ůd┼║ w przypadku p┼éatno┼Ťci przez platform─Ö PayU Kupuj─ůcy musi poda─ç kod wygenerowany przez system p┼éatno┼Ťci.

3. W przypadku wyboru przez Kupuj─ůcego p┼éatno┼Ťci za pobraniem, Kupuj─ůcy uiszcza zap┼éat─Ö za Dzie┼éo w momencie odbioru przesy┼éki od kuriera.

4. W przypadku zamówienia Dzie┼éa oznaczonego jako „na zamówienie” przy wyborze sposobu p┼éatno┼Ťci jako przedp┼éata Kupuj─ůcy dokonuje p┼éatno┼Ťci w ci─ůgu 3 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania Kupuj─ůcego o dost─Öpno┼Ťci dzie┼éa i mo┼╝liwo┼Ťci przyj─Öcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie galeria Limited Edition ma prawo do odst─ůpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Kupuj─ůcego p┼éatno┼Ťci za pobraniem dla Dzie┼é „na zamówienie”, Kupuj─ůcy uiszcza zap┼éat─Ö za Dzie┼éo w momencie odbioru przesy┼éki od kuriera.

6. P┼éatno┼Ť─ç za Dzie┼éa mo┼╝e zosta─ç dokonana w jednej walucie PLN, zgodnie z cenami za Dzie┼éa publikowanymi na stronie internetowej. Je┼Ťli adresem dostawy Dzie┼éa jest terytorium poza RP w przypadku zwrotu Dzie┼éa galeria internetowa Limited Edition zwraca Kupuj─ůcemu kwot─Ö w PLN. Kupuj─ůcy musi si─Ö liczy─ç z ró┼╝nicami kursowymi w przypadku przewalutowania kwoty p┼éatno┼Ťci.

7. Dane do przelewów: Dane do przelewów (w PLN): Limited Edition Staroszczyk i Wspólnicy sp. jawna, ul. Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa Deutsche Bank 40 1910 1048 2205 8605 8728 0001

§.7. SYSTEM RABATOWY

1. Galeria internetowa Limited Edition zastrzega sobie prawo do stworzenia systemu rabatowego. Zasady systemu rabatowego b─Öd─ů przedmiotem niniejszego Regulaminu.

2. U┼╝ytkownik korzystaj─ůcy z systemu rabatowego Limited Edition b─Ödzie mia┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z rabatu podaj─ůc kod kuponu rabatowego w trakcie sk┼éadania zamówienia. Sposób uzyskiwania kodu rabatowego zostanie opisany w regulaminie Limited Edition.

3. O zmianie niniejszego regulaminu zarejestrowani U┼╝ytkownicy serwisu limitededition.pl zostan─ů powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z art. 384 k.c. oraz b─Öd─ů mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç wypowiedzenia umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

§. 8. ZWROTY - ODST─äPIENIE OD UMOWY SPRZEDA┼╗Y

1. Zgodnie z ustaw─ů z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z pó┼║n. zm.) Kupuj─ůcy ma prawo do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Dzie┼éa. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie pisemnego o┼Ťwiadczenia, do którego mo┼╝na zastosowa─ç przyk┼éadowy wzór: kliknij aby pobra─ç, przed up┼éywem terminu wraz zakupion─ů prac─ů, któr─ů chce zwróci─ç.

2. Prawo do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, o którym mowa w ust. 1. nie przys┼éuguje Konsumentowi w wypadku: a. ┼Ťwiadczenia us┼éug rozpocz─Ötego, za zgod─ů Konsumenta, przed up┼éywem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z pó┼║n. zm.), b. dotycz─ůcych nagra┼ä audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no┼Ťnikach danych po usuni─Öciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, c. umów dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä, za które cena lub wynagrodzenie zale┼╝y wy┼é─ůcznie od ruchu cen na rynku finansowym, d. ┼Ťwiadcze┼ä o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach okre┼Ťlonych przez Konsumenta w z┼éo┼╝onym przez niego zamówieniu lub ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzanych z jego osob─ů.

3. Zwrotu Dzie┼é mo┼╝na dokona─ç wy┼é─ůcznie w stanie niezmienionym, niezniszczonym i nie budz─ůcym w─ůtpliwo┼Ťci odno┼Ťnie jego autentyczno┼Ťci, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Dla zabezpieczenia Dzie┼éa jest ono opakowane przezroczyst─ů foli─ů przymocowan─ů firmowymi naklejkami, aby Kupuj─ůcy mia┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç jego dok┼éadnego obejrzenia bez konieczno┼Ťci rozpakowania. Naruszenie opakowania mo┼╝e podda─ç pod w─ůtpliwo┼Ť─ç czy stan Dzie┼éa nie uleg┼é zmianie wp┼éywaj─ůcej na jego warto┼Ť─ç, st─ůd aby unikn─ů─ç sporów dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci jego uszkodzenia, poplamienia lub podmiany, galeria Limited Edition b─Ödzie ka┼╝dorazowo prosi─ç Kupuj─ůcego o jego odes┼éanie w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.

4. Dzie┼éo powinno zosta─ç równie┼╝ odes┼éane w tym samym opakowaniu zewn─Ötrznym przez firm─Ö kuriersk─ů UPS, dla zminimalizowania mo┼╝liwo┼Ťci jego uszkodzenia w trakcie transportu.

5. W przypadku skorzystania przez Kupuj─ůcego z prawa odst─ůpienia od umowy, Kupuj─ůcy jest obowi─ůzany odes┼éa─ç Dzie┼éo niezw┼éocznie tj. w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 (czterna┼Ťcie dni) na adres Limited Edition Staroszczyk i Wspólnicy sp.j. 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 w stanie nie budz─ůcym w─ůtpliwo┼Ťci co do kondycji Dzie┼éa, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Kupuj─ůcy powinien zwróci─ç Dzie┼éo w takim sk┼éadzie ilo┼Ťciowym i jako┼Ťciowym, z zastrze┼╝eniem punktu 3, jaki otrzyma┼é od Sprzedaj─ůcego. W szczególno┼Ťci powinien do┼é─ůczy─ç wszelkie otrzymane wraz z Dzie┼éem za┼Ťwiadczenia, certyfikaty, warunki u┼╝ytkowania, itp. dokumenty wraz z dowodem zakupu.

6. Galeria internetowa Limited Edition ponosi koszt jednorazowego zwrotu na terenie RP danego zamówienia. Darmowego zwrotu nale┼╝y dokona─ç za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej, post─Öpuj─ůc zgodnie z instrukcj─ů do┼é─ůczon─ů do zamówienia. Kupuj─ůcy ma jednak prawo skorzystania z w┼éasnych rozwi─ůza┼ä transportowych. W takim przypadku Galeria Limited Edition prosi o wcze┼Ťniejsze powiadomienie o sposobie zwrotu Dzie┼éa.

7. W przypadku ponoszenia kosztów zwrotu z zagranicy, strona ponosz─ůca koszty b─Ödzie typowana w drodze indywidualnych ustale┼ä z Kupuj─ůcym przez z┼éo┼╝eniem jego zamówienia.

8. Zwrot warto┼Ťci zakupionego Dzie┼éa zostanie dokonany przelewem na wskazane przez U┼╝ytkownika konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez galeri─Ö internetow─ů Limited Edition pisemnego o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy.

§.9. REKLAMACJE

1. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo z┼éo┼╝enia reklamacji zarówno odno┼Ťnie wykonania umowy sprzeda┼╝y jak i wykonania umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

2. Kupuj─ůcy mo┼╝e zg┼éosi─ç reklamacj─Ö Dzie┼éa, które okaza┼éo si─Ö wadliwe (niezgodne z opisem , uszkodzone itp.). Reklamacja powinna zosta─ç zg┼éoszona niezw┼éocznie po stwierdzeniu wad Dzie┼éa.

3. Zg┼éoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zosta─ç z┼éo┼╝one na wype┼énionym czytelnie formularzu wed┼éug proponowanego wzoru: kliknij aby pobra─ç. Zastosowanie si─Ö do niniejszego postanowienia b─Ödzie stanowi┼éo u┼éatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacje mo┼╝na sk┼éada─ç mailowo pod adresem e-mail: zwroty@limitededition.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 098 950. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ci─ůgu 14 dni od daty dostarczenia Dzie┼é.

§. 10. GWARANCJA AUTENTYCZNO┼ÜCI

1. Galeria Limited Edition gwarantuje autentyczno┼Ť─ç oferowanych Dzie┼é.

2. Poprzez autentyczno┼Ť─ç rozumie si─Ö zgodno┼Ť─ç oferowanego Dzie┼éa z przedstawionym przez Galeri─Ö Limited Edition opisem Dzie┼éa.

3. W przypadku udokumentowania niezgodno┼Ťci Dzie┼éa z opisem przez niezale┼╝n─ů instytucj─Ö maj─ůc─ů uprawnienia do orzekania o autentyczno┼Ťci dzie┼é sztuki Galeria Limited Edition zobowi─ůzuje si─Ö do zwrotu warto┼Ťci zakupionego Dzie┼éa. Zwrot  zostanie dokonany przelewem na wskazane przez U┼╝ytkownika  konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji przez galeri─Ö internetow─ů Limited Edition stwierdzenia niezgodno┼Ťci Dzie┼éa z opisem.

4. Z procedury „gwarancja autentyczno┼Ťci” mo┼╝na skorzysta─ç przesy┼éaj─ůc wymienione w punkcie 3 dokumenty pod adresem e-mail: zwroty@limitededition.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 605 098 950. Limited Edition udzieli odpowiedzi w ci─ůgu 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji.

 §. 11. PRAWA, OBOWI─äZKI I ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć STRON

 

1. Sprzedaj─ůcy do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby galeria internetowa Limited Edition oraz wszystkie us┼éugi udost─Öpniane za jej po┼Ťrednictwem dzia┼éa┼éy w sposób ci─ůg┼éy bez jakichkolwiek zak┼éóce┼ä.

2. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do ingerencji w struktur─Ö techniczn─ů Konta U┼╝ytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawid┼éowo┼Ťci w funkcjonowaniu us┼éug galerii internetowej Limited Edition.

3. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do czasowego wy┼é─ůczenia niektórych funkcjonalno┼Ťci galerii internetowej Limited Edition w celu jego ulepszenia, dodawania us┼éug lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem U┼╝ytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie aktualizowa─ç podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany, a tak┼╝e zachowa─ç w tajemnicy i zabezpieczy─ç login oraz has┼éo dost─Öpu do Konta U┼╝ytkownika w taki sposób, aby nie mia┼éy do nich dost─Öpu osoby nieuprawnione.

5. U┼╝ytkownikowi nie wolno przekazywa─ç z wykorzystaniem galerii internetowej Limited Edition tre┼Ťci bezprawnych.

6. Galeria internetowa Limited Edition prezentuje cyfrowe zdj─Öcia oferowanych Dzie┼é, dok┼éadaj─ůc wszelkich stara┼ä, aby prezentowane zdj─Öcia mia┼éy najwy┼╝sz─ů jako┼Ť─ç i w najwy┼╝szym stopniu odzwierciedla┼éy rzeczywisty stan i kolorystyk─Ö Dzie┼é. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieznaczne ró┼╝nice kolorystyczne mi─Ödzy prezentacj─ů internetow─ů, a wygl─ůdem orygina┼éu Dzie┼éa, zwi─ůzane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera U┼╝ytkownika. Nie wyklucza to jednak skorzystania z mo┼╝liwo┼Ťci darmowego zwrotu Dzie┼éa, w przypadku gdy Kupuj─ůcy uzna, ┼╝e gama kolorystyczna orygina┼éu nie do ko┼äca mu odpowiada.

7. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za b┼é─Ödy pope┼énione przez Kupuj─ůcego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, je┼╝eli wy┼é─ůcznie z ich powodu przesy┼éka nie dotar┼éa do adresata.

8. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci prawnej wynikaj─ůcej z ┼éamania praw autorskich przez osoby trzecie (Artystów i/lub inne galerie) prezentuj─ůce swoje prace na stronach galerii internetowej Limited Edition. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do usuwania z galerii internetowej Limited Edition prac Artystów, co do których istniej─ů podejrzenia, i┼╝ zamieszczon─ů w galerii internetowej Limited Edition tre┼Ťci─ů ┼éami─ů prawa autorskie osób trzecich.

9. Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za Dzie┼éo do momentu dostarczenia Dzie┼éa do Kupuj─ůcego. W przypadku zwrotu Dzie┼éa lub reklamacji Kupuj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za Dzie┼éo do momentu dostarczenia Dzie┼éa do Sprzedaj─ůcego.

10. Kupuj─ůcy odbieraj─ůcy przesy┼ék─Ö potwierdza jej stan. Sprawdzenie stanu przesy┼éki i, przy ewentualnym stwierdzeniu szkody, sporz─ůdzenie protoko┼éu szkody powinno mie─ç miejsce przed formalnym odbiorem, dla zabezpieczenia interesów Kupuj─ůcego.

§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

1. Limited Edition zbiera tylko te dane, które s─ů niezb─Ödne do nale┼╝ytego ┼Ťwiadczenia oferowanych us┼éug.

2. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezb─Ödnym do prawid┼éowej realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególno┼Ťci przekazywanie danych firmie po┼Ťrednicz─ůcej w zamawianiu us┼éug kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesy┼éki. Baza danych osobowych U┼╝ytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te s─ů szczególnie chronione i zabezpieczone przed dost─Öpem osób nieupowa┼╝nionych.

3. Administratorem danych osobowych jest galeria internetowa Limited Edition, która dokonuje przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Operator galerii internetowej Limited Edition mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane charakteryzuj─ůce sposób korzystania przez U┼╝ytkownika z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikuj─ůce U┼╝ytkownika,

b) oznaczenia identyfikuj─ůce zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta┼é U┼╝ytkownik,

c) informacje o rozpocz─Öciu, zako┼äczeniu oraz zakresie ka┼╝dorazowego korzystania z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů,

d) informacje o skorzystaniu przez us┼éugobiorc─Ö z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů.

5. Operator galerii internetowej Limited Edition nie odpowiada za autentyczno┼Ť─ç informacji i danych podawanych przez U┼╝ytkowników lub informacji o U┼╝ytkownikach udost─Öpnianych innym U┼╝ytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, i┼╝ nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich zweryfikowania, co do zgodno┼Ťci ze stanem rzeczywistym.

6. Galeria internetowa Limited Edition zapewnia U┼╝ytkownikom realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno┼Ťci U┼╝ytkownik ma prawo wgl─ůdu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia, w drodze wys┼éanego drog─ů elektroniczn─ů o┼Ťwiadczenia na adres mailowy galerii internetowej Limited Edition.

7. Skorzystanie z prawa usuni─Öcia w┼éasnych danych z systemu galerii internetowej Limited Edition jest równoznaczne z wyrejestrowaniem si─Ö U┼╝ytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika galeria internetowa Limited Edition usunie dane U┼╝ytkownika na sta┼ée i bezpowrotnie, zaprzestaj─ůc tym samym przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak mo┼╝liwo┼Ť─ç przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania u┼╝ytkownika po usuni─Öciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezb─Ödnych do rozliczenia wykonanych us┼éug do czasu ich rozliczenia.

§. 13. POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj─ů odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powsta┼éego w zwi─ůzku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowi─ůzuj─ů si─Ö do jego rozstrzygni─Öcia w sposób polubowny dzia┼éaj─ůc w dobrej wierze.

3. W razie niemo┼╝liwo┼Ťci doj┼Ťcia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. s─ůdem w┼éa┼Ťciwym miejscowo dla rozstrzygni─Öcia sporu b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Limited Edition. Zdanie poprzedzaj─ůce nie ma zastosowania do sporów, których stron─ů jest Konsument.

4. Galeria internetowa Limited Edition zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostan─ů umieszczone na stronach galerii internetowej Limited Edition. O ka┼╝dej zmianie Regulaminu zarejestrowani U┼╝ytkownicy zostan─ů ponadto powiadomieni drog─ů mailow─ů z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie z up┼éywem terminu wypowiedzenia. Do zamówie┼ä z┼éo┼╝onych przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie zmian Regulaminu stosuje si─Ö postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w chwili z┼éo┼╝enia zamówienia.

5. Regulamin obowi─ůzuje od dnia 27.05.2013 r.

    

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.LIMITEDEDITION.PL

COOKIES


1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych www.limitededition.pl jest: Limited Edition Iwona Staroszczyk z siedzib─ů pod adresem Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa, zarejestrowana od nr REGON: 140212972 , NIP: 954-229-92-82.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u┼╝ytkownikach i ich zachowaniu w nast─Öpuj─ůcy sposób:

a.   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b.   Poprzez zapisywanie w urz─ůdzeniach ko┼äcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka")

c.   Poprzez gromadzenie logów serwera www

2. INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez u┼╝ytkownika w formularzach.

2. Dane podane w formularzu s─ů przetwarzane w celu wynikaj─ůcym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs┼éugi zamówienia, reklamacji, kontaktu handlowego lub wysy┼éki newslettera.

3. Serwis mo┼╝e zapisa─ç ponadto informacje o parametrach po┼é─ůczenia (oznaczenie czasu, adres IP)

4. Limited Edition zbiera tylko te dane, które s─ů niezb─Ödne do nale┼╝ytego ┼Ťwiadczenia oferowanych us┼éug

5. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezb─Ödnym do prawid┼éowej realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególno┼Ťci przekazywanie danych firmie po┼Ťrednicz─ůcej w zamawianiu us┼éug kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesy┼éki. Baza danych osobowych U┼╝ytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te s─ů szczególnie chronione i zabezpieczone przed dost─Öpem osób nieupowa┼╝nionych.

6. Operator galerii internetowej Limited Edition mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane charakteryzuj─ůce sposób korzystania przez U┼╝ytkownika z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikuj─ůce U┼╝ytkownika

b. oznaczenia identyfikuj─ůce zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta┼é U┼╝ytkownik

c. informacje o rozpocz─Öciu, zako┼äczeniu oraz zakresie ka┼╝dorazowego korzystania z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů

d. informacje o skorzystaniu przez us┼éugobiorc─Ö z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů

7. Operator galerii internetowej Limited Edition nie odpowiada za autentyczno┼Ť─ç informacji i danych podawanych przez U┼╝ytkowników lub informacji o U┼╝ytkownikach udost─Öpnianych innym U┼╝ytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, i┼╝ nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich zweryfikowania, co do zgodno┼Ťci ze stanem rzeczywistym.

8. Galeria internetowa Limited Edition zapewnia U┼╝ytkownikom realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno┼Ťci U┼╝ytkownik ma prawo wgl─ůdu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia, w drodze wys┼éanego drog─ů elektroniczn─ů o┼Ťwiadczenia na adres mailowy galerii internetowej Limited Edition.

9. Skorzystanie z prawa usuni─Öcia w┼éasnych danych z systemu galerii internetowej Limited Edition jest równoznaczne z wyrejestrowaniem si─Ö U┼╝ytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika galeria internetowa Limited Edition usunie dane U┼╝ytkownika na sta┼ée i bezpowrotnie, zaprzestaj─ůc tym samym przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak mo┼╝liwo┼Ť─ç przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania u┼╝ytkownika po usuni─Öciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezb─Ödnych do rozliczenia wykonanych us┼éug do czasu ich rozliczenia.

3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Galeria internetowa Limited Edition korzysta z plików cookies. Korzystaj─ůc dalej z serwisu bez zmiany domy┼Ťlnych ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej, wyra┼╝aj─ů Pa┼ästwo zgod─Ö na polityk─Ö prywatno┼Ťci Limited Edition.

2. Termin "plik cookie", dotyczy plików cookies i innych podobnych narz─Ödzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z pó┼║n. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe zapisywane na komputerze u┼╝ytkownika lub innym urz─ůdzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

3. Plikami Cookies s─ů niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji U┼╝ytkownika (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej stronie wpisywa─ç nazwy U┼╝ytkownika i has┼éa, tworzenia statystyk ogl─ůdalno┼Ťci, prezentacji reklam internetowych o tre┼Ťci najbardziej zbli┼╝onej do zainteresowa┼ä U┼╝ytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym g┼éosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadz─ů danych osobowych U┼╝ytkownika, nie zmieniaj─ů konfiguracji jego komputera, nie s┼éu┼╝─ů do instalowania b─ůd┼║ deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingeruj─ů w integralno┼Ť─ç systemu b─ůd┼║ danych U┼╝ytkownika, nie s─ů przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mog─ů by─ç w ka┼╝dym momencie usuni─Öte przez U┼╝ytkownika.

4.  Pliki cookies wykorzystywane s─ů przez Limited Edition wy┼é─ůcznie w celu umo┼╝liwienia poprawnego dzia┼éania funkcjonalno┼Ťci serwisu, tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem. Pliki cookies nie powoduj─ů zmian konfiguracyjnych w urz─ůdzeniach ko┼äcowych u┼╝ytkowników oraz nie maj─ů ┼╝adnego wp┼éywu na dzia┼éanie oprogramowania zainstalowanego na tych urz─ůdzeniach.

5.   W┼Ťród plików cookies wyró┼╝ni─ç mo┼╝ne te, które s─ů niezb─Ödne do dzia┼éania galerii internetowej Limited Edition. Nale┼╝─ůce do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane s─ů, aby zapewni─ç:

a) utrzymanie sesji u┼╝ytkownika

b) zapisanie stanu sesji u┼╝ytkownika

c) umo┼╝liwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania

d) zapisanie informacji pozwalaj─ůcej na anonimowe zalogowanie u┼╝ytkownika

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie s─ů niezb─Ödne do korzystania z galerii internetowej Limited Edition, ale u┼éatwiaj─ů korzystanie z nich. Wykorzystuje si─Ö je, aby umo┼╝liwi─ç:

a) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy nast─Öpnym zalogowaniu do produktu

b) zapami─Ötanie wyboru u┼╝ytkownika w kwestii zaprzestania wy┼Ťwietlania wybranego komunikatu lub wy┼Ťwietlenia go okre┼Ťlon─ů liczb─Ö razy

c) przywrócenie sesji u┼╝ytkownika

d) zapami─Ötanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie

e) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawid┼éowo

f) wy┼Ťwietlenie ostatnio przegl─ůdanych produktów w galerii internetowej

g) zapami─Ötywanie koszyka tymczasowego w sklepie

h) zapamiętywanie indywidualnych ustawień i preferencji (np. wybrany język, wybrana waluta, zaakceptowanie polityki cookies).

7.  Limited Edition wykorzystuje te┼╝ pliki cookies w celu zbierania zbiorczych statystyk za po┼Ťrednictwem narz─Ödzia google analitycs (zgodnie z polityk─ů prywatno┼Ťci firmy google dost─Öpnej na tej stronie: <a href="www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/‎">www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/‎</a>), które pozwalaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z serwisu.

8.  W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy galerii internetowej Limited Edition mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika serwisu. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). Jak zmieni─ç ustawienia cookies w swojej przegl─ůdarce mo┼╝na si─Ö dowiedzie─ç na stronie internetowej <a href="http://cookies.matysart.pl">http://cookies.matysart.pl</a>. Ograniczenie stosowania plików cookies mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci galerii internetowej Limited Edition.

4. LOGI SERWERA

1.   Informacje o niektórych zachowaniach u┼╝ytkowników podlegaj─ů logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s─ů wykorzystywane wy┼é─ůcznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs┼éugi ┼Ťwiadczonych us┼éug hostingowych.

2.   Przegl─ůdane zasoby identyfikowane s─ů poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog─ů podlega─ç:

a.   czas nadej┼Ťcia zapytania

b.   czas wys┼éania odpowiedzi

c.   nazw─Ö stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó┼é HTTP

d.   informacje o b┼é─Ödach jakie nast─ůpi┼éy przy realizacji transakcji HTTP

e.   adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u┼╝ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej┼Ťcie do Serwisu nast─ůpi┼éo przez odno┼Ťnik

f.    informacje o przegl─ůdarce u┼╝ytkownika

g.   Informacje o adresie IP

3.   Dane powy┼╝sze nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami przegl─ůdaj─ůcymi strony.

4.   Dane powy┼╝sze s─ů wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOST─śPNIANIE DANYCH

1.   Dane podlegaj─ů udost─Öpnieniu podmiotom zewn─Ötrznym wy┼é─ůcznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.   Dane umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö osoby fizycznej s─ů udost─Öpniane wy┼é─ůczenie za zgod─ů tej osoby.

3. Operator mo┼╝e mie─ç obowi─ůzek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa┼╝nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ┼╝─ůda┼ä w zakresie wynikaj─ůcym z ┼╝─ůdania.


Aktualno┼Ťci